Radno mjesto: Stručni suradnik/suradnica

Poslodavac: Lokalna akcijska grupa LAG „Kvarnerski otoci”

Mjesto rada: Cres

Vrsta zaposlenja: Zaposlenje na određeno (probni rok 3 mjeseca) na pola radnog vremena (4 sata dnevno) – zamjena

Objava natječaja: 14.10.2019.

Rok za prijavu: 21.10.2019.

Više informacija o natječaju: Zapošljavanje na određeno vrijeme s probnim rokom od 3 mjeseca na pola radnog vremena (zamjena). Od kandidata/kandidatkinje se očekuje da će obavljati poslove stručnog suradnika/suradnice LAG-a što uključuje sljedeće radnje i obveze:

 • obavlja administrativno tehničke i uredske poslove;
 • obavlja protokolarne poslove za potrebe Predsjednika, Upravnog odbora i Voditelja LAG-a;
 • vodi podsjetnik, organizira sastanke i prijem stranaka za potrebe Predsjednika, Upravnog odbora i Voditelja LAG-a;
 • obavlja poslove prijema, distribucije, otpreme i arhiviranje pošte (poslovi se odnose i na elektroničku poštu);
 • obavlja poslove nabave artikala za reprezentaciju, uredskog materijala, potrošnog materijala za održavanje, sitnog inventara;
 • surađuje s tijelima drugih institucijama;
 • po nalogu Voditelja LAG-a vodi odgovarajuće evidencije i registre;
 • brine o promidžbeno-informativnim aktivnostima LAG-a (pravovremenom i redovitom informiranju članova LAG-a i šire javnosti putem elektroničke pošte, web stranice, društvene mreže i drugi komunikacijski kanali),
 • pruža savjetodavne usluge i tehničku pomoć članovima LAG-a,
 • identificira potencijalne nacionalne, EU i druge izvore financiranja aktivnosti LAG-a,
 • prati zakonske regulative i objavu javnih natječaja vezanih za razvojne mogućnosti i informiranje potencijalnih korisnika na području LAG-a o postojećim mogućnostima
 • obavlja i druge poslove po nalogu Voditelja LAG-a.

Kandidati za prijam na radno mjesto moraju zadovoljavati sljedeće uvjete:

 • završen diplomski sveučilišni studij / specijalistički diplomski stručni studij (VSS) ili preddiplomski sveučilišni studij / preddiplomski stručni studij (VŠS) poljoprivrede (agronomije).
 • poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • posjedovanje vozačke dozvole B kategorije,
 • poznavanje rada na računalu,
 • visoka motivacija za profesionalnim razvojem vještina, sposobnosti i iskustva,
 • praktičnost, dobra vještina suradnje, s mogućnošću komuniciranja i rada unutar tima,
 • dobre analitičke vještine i vještine izvještavanja.

Uz prijavu na natječaj kandidati/kandidatkinje su dužni/dužne priložiti sljedeće dokumente:

• životopis,

• dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome),

• dokaz o ostvarenom radnom stažu u struci (elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),

• preslika vozačke dozvole.

Kandidat/kandidatkinja može priložiti i dodatne dokumente koji dokazuju posebna znanja, vještine i iskustva od interesa za obavljanje prethodno opisanih poslova ovog natječaja.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osobe koje ne podnesu pravodobne i uredne prijave ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

U svrhu sklapanja Ugovora o radu, izabrani kandidat / izabrana kandidatkinja dužan/dužna je dostaviti izvorne dokumente ili ovjerene preslike. Ukoliko kandidat/kandidatkinja ne priloži navedene dokaze prije sklapanja Ugovora o radu smatra se da je povukao/povukla prijavu na natječaj.

Prijavu na natječaj potrebno je dostaviti najkasnije do ponedjeljka 21.10.2019. preporučenom pošiljkom na adresu:

LAG „Kvarnerski otoci“

Vršanska 14

51500 Krk

KONTAKT MAIL: lag@kvarnerski-otoci.hr ili 0915033481