Dostavljamo  JAVNI POZIV POLJOPRIVREDNIM GOSPODARSTVIMA za tri mjere

Mjera  Očuvanje i razvoj poljoprivrednih gospodarstva

Korisnici, odnosno uvjeti dodjele potpore su:

            Poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu prije podnošenja zahtjeva za potporu kojeg vodi APPRRR čije će se investicijsko ulaganje provoditi na ruralnom području PGŽ i čije je sjedište u ruralnom području PGŽ, a koji imaju u trenutku prijave najmanje jednog zaposlenog.

Opravdani troškovi za dodjelu potpore su:

–           podizanje novih/restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada voća, maslina, vinograda (uključujući nabavu sadnica, ograđivanje, navodnjavanje, zaštitu od padalina i sl.)

–           sadnja/sjetva povrća, ljekovitog i industrijskog bilja (uključujući nabavu sadnica/sjemena, ograđivanje, navodnjavanje i sl.)

–           čišćenje i ograđivanje pašnjaka i nabava pasa čuvara

–           nabava poljoprivredne mehanizacije

–           troškovi na gospodarskim objektima (građevinski radovi uređenja ili rekonstrukcije)

Maksimalan iznos sredstava potpore po pojedinom korisniku iznosi 100% od ukupne vrijednosti izvršenog ulaganja, a najviše do 20.000,00 kuna po korisniku s najmanje jednim zaposlenim, a 30.000,00 kuna s više od jednog zaposlenog.

Mjera Razvoj i obnova stočnog fonda na području Gorskog kotara

            Korisnici, odnosno uvjeti dodjele potpore su:

            Poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika najmanje jednu godine prije podnošenja zahtjeva za potporu kojeg vodi APPRRR i koji imaju upisanu vrijednost od najmanje 5 uvjetnih grla i imaju u trenutku prijave najmanje jednog zaposlenog. Aktivnost i sjedište korisnika mora biti na području Gorskog kotara,

Opravdani troškovi za dodjelu potpore su:

–           nabava uzgojno valjanih grla za rasplod i obnovu stada.

Maksimalan iznos sredstava potpore po pojedinom korisniku iznosi 100% od ukupne vrijednosti izvršenog ulaganja, a najviše do 30.000,00 kuna po korisniku.

Mjera  Investicijsko ulaganje u unaprjeđenje prerade poljoprivrednih proizvoda  i ulaganje u razvoj tržišta

            Korisnici, odnosno uvjeti dodjele potpore su:

            Poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu prije podnošenja zahtjeva za potporu kojeg vodi APPRRR čije će se investicijsko ulaganje provoditi na ruralnom području PGŽ i čije je sjedište u ruralnom području PGŽ, a koji imaju u trenutku prijave najmanje jednog zaposlenog.

Prijavitelji koji ulažu u razvoj nove djelatnosti moraju dokazati da mogu zadovoljiti uvjete sukladno odgovarajućim zakonima i pravilnicima i ulaganje mora biti u skladu s prostorno planskom dokumentacijom JLS gdje se planira provesti. Nakon završetka ulaganja ishoditi potrebna rješenja za obavljanje djelatnosti temeljem nadležnih Pravilnika.

            Opravdani troškovi za dodjelu potpore su:

–           nabava opreme za preradu poljoprivrednih proizvoda i skladištenje prerađenih poljoprivrednih proizvoda

–           građevinski troškovi i troškovi uređenja na izgrađenim objektima koji posjeduju odgovarajuće dozvole, a u njima se odvija prerada te za iste posjeduju odgovarajuća rješenja

–           ulaganja u nabavu opreme za kušaonice i uređenje  kušaonica, 

–           troškovi nacionalnih oznaka kvalitete certifikata sukladno zakonskim obvezama za proizvod ili sustav kvalitete

–           laboratorijske i druge analize proizvoda za potrebe deklariranja i stavljanja na tržište

–           stavljanja proizvoda na tržište što uključuje troškove dizajna proizvoda, tiskanja etiketa i troškove informatičkih usluga

Maksimalan iznos sredstava potpore po pojedinom korisniku iznosi 100% od ukupne vrijednosti izvršenog ulaganja, a najviše do 20.000,00 kuna po korisniku s najmanje jednim zaposlenim, a 30.000,00 kuna s više od jednog zaposlenog.

Cjeloviti tekst Javnog poziva s pripadajućom natječajnom dokumentacijom objavljen je također na službenoj Internet stranici Primorsko-goranske županije : https://www.pgz.hr/dokumenti/natjecaji/

Drugi je JAVNI POZIV  poduzetnicima za dodjelu potpora za provedbu mjera radi ublažavanja posljedica epidemije bolesti COVID-19 u sektoru malog gospodarstva  na području Primorsko-goranske županije u 2020. te molimo da obavijest o objavi Javnog poziva  proslijedite mogućim korisnicima  ili objavite na svojim mrežnim stranicama.

Mjera Nabava opreme i sufinanciranje troškova vezanih za prilagodbu poslovanja poduzetnika zbog epidemije bolesti COVID-19 sa pripadajućim Uputama za prijavitelje te molimo da obavijest o objavi Javnog poziva proslijedite mogućim korisnicima, udruženjima obrtnika na vašem području   ili objavite na svojim mrežnim stranicama  .

Sredstva su namijenjena  mikro i malim subjektima malog gospodarstva sukladno važećem Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva poduzetnicima i to: d.o.o., j.d.o.o., obrti, zadruge i ustanove koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu  te  koji spadaju  u prihvatljive prijavitelje  navedene u Javnom pozivu i Uputama za prijavitelje .

 • Odobrava se  100% bespovratnih  sredstava(potpore), ali ne više od 30.000,00 kuna bez  PDV-a po korisniku s najmanje jednim zaposlenim, odnosno 40.000,00 kuna s više od jednog zaposlenog.
 • Minimalni iznos tražene potpore je  10.000,00 kuna bez PDV.
 • Raspoloživa bespovratna sredstva za poduzetnike su u iznosu 2.510.000,00 kuna,  ovisno o proračunskim mogućnostima
 • Prihvatljive aktivnosti su
  •  nabava opreme kao ulaganja u dugotrajnu imovinu (min 40% tražene potpore) ;
  •  nabava repromaterijala, sitnog inventara i sredstava za zaštitu ljudi od koronavirusa;
  • prilagodba prostora u cilju provođenja protuepidemijskih mjera te
  • priprema dokumentacije na natječaje i mjere vezane za ublažavanje posljedica epidemije bolesti COVID-19
 • Prihvatljivi su računi  za troškove  izdani nakon 01.01.2020.

Cjeloviti tekst Javnog poziva s pripadajućom natječajnom dokumentacijom objavljen je na službenoj Internet stranici Primorsko-goranske županije : https://www.pgz.hr/dokumenti/natjecaji/