Članovi

Članstvo u LAG-u može biti redovito i počasno. Redoviti su članovi poslovno sposobne fizičke osobe te pravne osobe koje prihvaćaju Statut i opće akte.
Redoviti članovi LAG-a moraju imati sjedište odnosno prebivalište na području djelovanja LAG-a.
Počasni članovi LAG-a mogu postati pravne i fizičke osobe posebno zaslužne za rad i razvoj LAG-a.
Počasni član ima prava i obveze redovitog člana, osim prava da bira i da bude biran u tijela LAG-a, a nema obavezu plaćanja članarine.

Prava i obveze redovitih članova LAG-a su da:

 1. sudjeluju u utvrđivanju zajedničke politike i programa LAG-a
 2. odlučuju o sredstvima i imovini LAG-a
 3. dogovaraju i međusobno surađuju radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva
 4. zajednički provode dogovorene aktivnosti
 5. biraju i budu birani u tijela LAG-a
 6. budu redovito i pravodobno obaviješteni o radu LAG-a,
 7. redovito plaćaju članarinu u visini koju predloži Upravni odbor,
 8. čuvaju i podižu ugled LAG-a
 9. promoviraju aktivnosti LAG-a
 10. daju prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad LAG-a,
 11. pridržavaju odredbi Statuta i drugih akata LAG-a.

ČLANOVI LAG-a “Kvarnerski otoci”

JAVNI SEKTOR:

 1. GRAD CRES
 2. GRAD KRK
 3. GRAD MALI LOŠINJ
 4. OPĆINA BAŠKA
 5. OPĆINA DOBRINJ
 6. OPĆINA MALINSKA DUBAŠNICA
 7. OPĆINA OMIŠALJ
 8. OPĆINA PUNAT
 9. OPĆINA VRBNIK
 10. TZO DOBRINJ
 11. TZG KRK
 12. TZO MALINSKA
 13. TZO OMIŠALJ
 14. TZO VRBNIK
 15. PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o.

CIVILNI SEKTOR:

 1. Udruga “KUD IVE JELENOVIĆ DOBRINJ”
 2. Udruga “KUU DUBAŠNICA”
 3. PAL BARŠI
 4. Udruga “RUTA-grupa za kvalitetniji život na otoku Cresu”
 5. Udruga “ULIKA” Cres
 6. Udruga “ZAVIČAJNO DRUŠTVO PUNTARI”
 7. ENDRE MOLNAR GABOR
 8. UDRUGA SIRARI KRKA
 9. JOSIP VALKOVIĆ
 10. UDRUGA RUKOTVORINE KRK
 11. UDRUGA OBITELJ ZA MLADE
 12. GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA KRK
 13. UDRUGA PRAMENKA
 14. PUZB “FRANKOPAN”
 15. UDRUGA TERMEN
 16. UDRUGA ŽENE ZA OTOK
 17. UDRUGA PČELARA “KADULJA” OTOK KRK

GOSPODARSKI SEKTOR:

 1. AUREA – turistička agencija
 2. ENERGETSKA ZADRUGA OTOK KRK
 3. HOTEL MALIN d.o.o.
 4. MARINA PUNAT d.o.o.
 5. OBRT ŠIPUN
 6. OPG VALTER SAGANIĆ
 7. PZ VRBNIK
 8. VILA ROVA-UGOSTITELJSTVO I TRGOVINA “ROVA”
 9. OPG MAGRIŽ
 10. LJEČILIŠTE VELI LOŠINJ
 11. OPG IVAN PAVAN
 12. OPG DAVID MRAKOVČIĆ
 13. OPG DAMIR JURKOVIĆ
 14. MARE TOURS
 15. POLO-LINE
 16. OPG JASMINKA GRŠKOVIĆ
 17.  OPG LUCIJANO SUČIĆ
 18. PZ OTOK KRK
 19. OPG “1624” EGLE KATUNAR